Algemene voorwaarden HIT

ALGEMENE VOORWAARDEN HIT Beauty&Wellness

Artikel 1- Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Uzelf, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer (hierna ook "u" genoemd);
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Ondernemer: de onderneming zoals bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
Producten: zonnebanken en accessoires die via de Website worden aangeboden;  
Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Website: www.haprozonnebanken.nl

Artikel 2 - Exploitant van de Website

HIT Beauty & Wellness 
Merumerbroekweg 31 
6049 CW Herten

Email: info@haprozonnebanken.nl
Telefoonnummer: 0475-219100

KvK-nummer:71774181 
BTW-identificatienummer:NL858843973B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HIT Beauty & Wellness en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen HIT Beauty & Wellness en u.

Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal HIT Beauty & Wellness dit nadrukkelijk in het aanbod vermelden.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, op basis waarvan u een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Als HIT Beauty & Wellness gebruik heeft gemaakt van afbeeldingen zijn deze zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HIT Beauty & Wellness niet.

Artikel 5 - De Overeenkomst
1.De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.HIT Beauty & Wellness bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.HIT Beauty & Wellness kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien HIT Beauty & Wellness op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.HIT Beauty & Wellness zal bij het Product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, aan u meezenden:
a.het bezoekadres van de vestiging van HIT Beauty & Wellness waar u met klachten terecht kunt;
b.een factuur van de door u bestelde goederen;
c. Een retourformulier uitsluitend te gebruiken bij herroeping van de overeenkomst;

5.Voorzover HIT Beauty & Wellness zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Bedenktijd en ontbinding bij levering van producten
1.Bij de aankoop van Producten hebt u de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens uzelf.
2.Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. U dient het Product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het Product wenst te behouden. Indien u binnen de bedenktijd van 14  kalenderdagen na ontvangst van het Product gebruik wenst te maken van het recht op ontbinding van de koop, dient u het Product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en in de originele verpakking aan HIT Beauty & Wellness (of een door HIT Beauty & Wellness aangegeven derde partij) te retourneren, één en ander na overleg met HIT Beauty & Wellness en conform de door HIT Beauty & Wellness verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U dient hiervoor het met de orderbevestiging gezonden retourformulier te gebruiken
3.De toestand van het teruggezonden Product moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van het Product en het Product moet nog steeds zijn voorzien van eventuele originele labels. Indien het Product is verslechterd,(bijvoorbeeld door uitgebreid gebruik) en/of niet meer compleet is behoudt HIT Beauty & Wellness zich het recht voor hiervoor een schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 - Kosten in geval van ontbinding binnen bedenktermijn
1.Indien u binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product gebruik maakt van het recht op ontbinding van de koop, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Het betreft hier rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product, zoals portokosten of kosten van ander vervoer dan per post.
2.Indien u een bedrag hebt betaald, zal HIT Beauty & Wellness dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 8 - De prijs en betaling
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend/afleverkosten. 
De verzendkosten in levergebied Nederland en België bedragen:

  • Hapro zonnebanken worden gratis bezorgd en geïnstalleerd!
  • Hapro zonnehemels worden gratis bezorgd
  • Hapro inklapbare hemels worden gratis bezorgd!
  • Hapro gezichtsbruiners:
    • Hapro Summer Glow HB 175 worden gratis bezorgd!
    • Hapro Summer Glow HB 404 worden gratis bezorgd!

Dit geldt niet voor levering naar de Waddeneilanden in Nederland en de provincie Luxemburg in België. Levering hiervan is wel mogelijk maar hiervoor  dienen aparte afspraken te worden gemaakt en worden extra kosten in rekening gebracht.  

Indien u meer dan twee zonnebanken in één bestelling wenst aan te schaffen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij voor u een offerte op maat kunnen maken.  
3.Betaalmethoden, U kunt de producten eenvoudig vooraf of tijdens aflevering betalen (onder rembours).  
a. Vooraf betalen: U kunt de producten eenvoudig vooraf betalen met creditcard, iDEAL en PayPal:Betalen via creditcard: de Consument kan afrekenen met Mastercard en Visa. Het kan zijn dat tijdens het betaalproces gevraagd wordt om een extra code. Dit is de 3D-Secure code. Betalen via iDEAL/PayPal: u rekent af via het internetbankierprogramma van uw eigen bank, voorzover deze dienst door uw bank wordt ondersteund.   
b.  Tijdens aflevering betalen (onder rembours): U betaalt op het moment dat de bestelling door de transporteur bij u wordt afgeleverd. Hierbij heeft u 2 mogelijkheden. U betaalt met de PINpas m.b.v. de mobiele pinapparatuur welke de chauffeur bij zich heeft of u betaalt contant. Indien u de bestelling om welke reden dan ook niet accepteert, zullen wij u helaas wel een gedeelte van de transportkosten in rekening moeten brengen. De hoogte van uw gedeelte van de transportkosten bedraagt € 50,00. De transporteur zal u in deze situatie altijd telefonisch in contact brengen met HIT Beauty & Wellness om een oplossing te vinden voor de reden waarom u het door u bestelde product niet in ontvangst wenst te nemen.
4.U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HIT Beauty & Wellness te melden.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1.HIT Beauty & Wellness staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door HIT Beauty & Wellness, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van HIT Beauty & Wellness jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
3.De standaardgarantie op constructie en/of materiaalfouten verschilt per Product. Dit is voor diverse Producten 2 jaar, op een aantal Producten na, waarvoor een langere garantieperiode geldt. Er is geen garantie op lampen-starters en acrylplaten. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht of sprake is van niet- normaal en ondeskundig gebruik. Indien uw Product defect is, verzoeken wij u contract op te nemen met ons (info@haprozonnebanken.nl).

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.HIT Beauty & Wellness zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat u aan HIT Beauty & Wellness kenbaar hebt gemaakt op het online-bestelformulier.
3.HIT Beauty & Wellness zal geaccepteerde bestellingen van inklapbare hemels en gezichtsbruiners (mits op voorraad en voor 19 uur besteld en betaald) de volgende werkdag leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Zonnehemels en zonnebanken worden indien gewenst binnen 3 werkdagen geleverd. Hiervoor zal de transporteur contact met u opnemen om een afspraak met u te maken voor de levering. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u uiterlijk 2 dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst hiervan bericht. U hebt in het geval dat het Product niet uiterlijk binnen 15 werkdagen na de besteldatum kan worden geleverd, het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat u hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Mocht u op de afgesproken tijdsindicatie van 3 uur niet aanwezig zijn, dan mag HIT Beauty & Wellness u extra verzendkosten in rekening brengen. Deze zullen in redelijkheid bepaald worden.
6.Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, kunt u samen met HIT Beauty & Wellness in onderling overleg overeenkomen om een vervangend artikel beschikbaar te leveren.
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van levering aan u bij HIT Beauty & Wellness, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht Op alle Overeenkomsten tussen HIT Beauty & Wellness en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.